Pravidla ochrany osobních údajů ve společnosti MM Net s.r.o.

 Společnost MM Net s.r.o. si tímto dovoluje požádat klienty, aby se pečlivě seznámili s následujícími ustanoveními a podmínkami souvisejícími s poskytováním zboží a služeb. Účelem tohoto dokumentu je informovat klienty o důvodech, rozsahu, účelu a způsobu nakládání a poskytování osobních údajů klientů, jakož i o jejich právu na přístup k těmto údajům a na jejich opravu.

1. Obecné informace

1.1. Informace o správci

1.1.1. Správcem osobních údajů klientů je MM Net s.r.o., IČ: 062 52 541, se sídlem Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“).

1.1.2. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů se klient může obracet na Společnost na emailové adrese info@mm-net.cz, na adrese provozovny Společnosti, písemně na adrese sídla shora uvedené, případně telefonicky na tel. čísle: 770 111 440

1.2. Dozorové orgány

Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze je dozorovým orgánem Společnosti v oblasti ochrany osobních údajů.

2. Pojem a zásady zpracování osobních údajů klientů

2.1. Zpracováním osobních údajů klienta se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací, které Společnost nebo pověřená třetí osoba systematicky provádí s osobními údaji klienta nebo jejich soubory; jde zejména o shromažďování osobních údajů, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravu nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměnu, třídění nebo kombinování, blokování a likvidaci osobních údajů klientů.

2.2. Společnost při zpracování osobních údajů svých klientů v nejvyšší možné míře respektuje a ctí nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, přičemž dodržuje zejména následující zásady:

(a) osobní údaje klientů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“), korektně a transparentně;

(b) při zpracování osobních údajů klientů Společnost plně respektuje a dbá ochrany jejich práv;

(c) osobní údaje klientů jsou vždy zpracovávány pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a stanoveným způsobem;

(d) shromažďovány jsou pouze ty osobní údaje klientů, jejichž zpracování odpovídá stanoveným účelům (je přiměřené, relevantní a nezbytné pro naplnění těchto účelů);

(e) osobní údaje klientů Společnost uchovává pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;

(f) Společnost zpracovává pouze přesné a aktuální osobní údaje klientů. Zjistí-li, že zpracované osobní údaje klientů nejsou přesné nebo aktualizované, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, především zajistí, aby nepřesné nebo neúplné osobní údaje klientů byly opraveny nebo vymazány;

(g) Společnost přijala odpovídající technická a organizační opatření s cílem zajistit náležité zabezpečení osobních údajů, jejich nejvyšší možnou bezpečnost a zabránit jakémukoliv náhodnému nebo protiprávními porušení jejich zabezpečení, zejména neoprávněnému nebo protiprávnímu poskytnutí či zpřístupnění osobních údajů klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

3.  Zdroje osobních údajů klientů

3.1. Osobní údaje klientů Společnost získává především od klientů samotných při uzavírání smluv týkajících se poskytování produktů či služeb a dále v souvislosti s užíváním těchto produktů a služeb klienty. Vedle toho získává Společnost osobní údaje klientů též z vlastní činnosti, a to zpracováváním již poskytnutých osobních údajů klientů.

3.2. Společnost získává osobní údaje klientů rovněž z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy), ze stránek Společnosti na sociálních sítích, na kterých klienti zveřejňují svá vyjádření, od třetích osob oprávněných s osobními údaji klientů nakládat a předat je Společnosti (např. od bank, společností provozujících platební systémy), a od potenciálních klientů (zájemců o zboží a služby Společnosti) v rámci marketingových akcí a kampaní pořádaných Společností či jinými subjekty.

4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

4.1. Osobní údaje klientů jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro naplnění účelů zpracování.

4.2. Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, popř. IČO a DIČ, pokud je klient podnikatel;

b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které Společnosti umožňují kontakt s klientem, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a případně kontakt na sociálních sítích;

c) údaje o objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které si klient objednal, způsobu doručení, platby a údaje o reklamacích;

d) údaje o klientově chování na webu, zejména zboží a služby, které si klient zobrazuje, odkazy, na které kliká, způsob pohybu po webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si web prohlíží, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení (bližší informace ohledně cookies a jejich používání naleznete v dokumentu Zásady pro používání souborů cookies);

e) údaje o klientově chování při čtení zpráv, které mu Společnost zasílá, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;

f) odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z klientova nastavení, údajů o zboží a službách, které si u Společnosti nakoupí, údajů o klientově chování na webu a údajů o chování při čtení e-mailů, které mu Společnost zasílá; zejména se jedná o údaje o klientově nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám;

g) údaje související s využitím call centra, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které klient Společnosti zasílá, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy.

5. Účely zpracování osobních údajů klientů

4.1. Společnost zpracovává osobní údaje klientů za různými účely. V závislosti na účelu zpracování v některých případech není nutný souhlas klienta k zpracování jeho osobních údajů. K zpracování osobních údajů klientů bez nutnosti obdržet souhlas klientů dochází ve většině případů zpracování, a to na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu Společnosti nebo plnění právní povinnosti.

4.2. Společnost zpracovává osobní údaje klientů primárně v souvislosti s poskytováním zboží a služeb; a tedy za účelem

a) splnění smlouvy s klientem, jednání o změně smlouvy, poskytnutí služby a/nebo provedení opatření před jejím uzavřením

ale i za dalšími účely, a to:

b) plnění zákonných povinností, např. archivačních povinností

c) zkvalitnění péče o klienty

d) poskytování informací klientům a nabízení dalších produktů a služeb.

4.3. Společnost zpracovává osobní údaje již od doby započetí jednání o uzavření smlouvy/ poskytnutí služby s potenciálním klientem, který projevil zájem o zboží nebo poskytnutí služby. Společnost zpracovává osobní údaje pro účely realizace požadovaného smluvního vztahu či požadované služby. Tyto osobní údaje se zpracovávají po dobu trvání smluvního vztahu s klientem a následně do doby promlčení možných nároků z tohoto smluvního vztahu vyplývajících, pokud jiný právní předpis nestanoví delší lhůtu. V případě, kdy nedojde k uzavření smlouvy nebo poskytnutí služby jsou osobní údaje v interním systému zpracovávány max. po dobu 4 let, následně dochází k jejich archivaci až do doby promlčení všech případných nároků vyplývajících z jednání a činností souvisejících s jednáním o uzavření smlouvy a/nebo poskytnutí služby, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší. V tomto případě je zpracování osobních údajů klientů potřebné k tomu, aby bylo možné smlouvu uzavřít, změnit, splnit nebo vyhovět jiné žádosti klienta. Bez poskytnutí a zpracování osobních údajů klienta nelze žádosti klienta vyhovět nebo smlouvu uzavřít, změnit nebo splnit. Osobní údaje jsou zpracovávány v tomto případě bez souhlasu klienta na základě zákona.

4.4. Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů rovněž není nutný, pokud právním důvodem zpracování jsou oprávněné zájmy Společnosti. Tyto oprávněné zájmy spočívají zejména ve zpracování prováděném za účelem:

(a) přímého marketingu (tj. za účelem nabízení produktů a služeb, ať už písemně, elektronickou cestou nebo telefonicky, jakož zasílání obchodních sdělení a newsletterů, realizované jen v omezeném rozsahu);

(b) vyhodnocování činnosti Společnosti a zkvalitňování péče o klienty (tj. realizace hodnocení, výzkumů, analýz, statistické zpracování, vyhodnocování komunikace Společnosti a jejích klientů);

(c) uplatňování práv a vymáhání pohledávek Společnosti za klienty, včetně jednání se zájemci o pohledávky Společnosti, převody pohledávek, realizace zajištění apod.;

(d) vymáhání práv Společnosti vůči klientům v soudních a jiných řízeních a plnění povinností v takových řízeních klientům uložených.

4.4. Souhlas klienta je právním základem pro zpracování osobních údajů pro níže uvedené účely, a to především:

(a) reklamy a marketingu, tj. podpory prodeje produktů a služeb nabízených Společností (jde zejména o šíření informací, nabízení produktů a služeb Společnosti), které je realizováno častěji nebo vyžaduje zpracování osobních údajů klientů v širším rozsahu než zpracování realizované pro oprávněné zájmy Společnosti, a to zejména poštou, elektronickými prostředky či telefonicky; toto zpracování osobních údajů klientů zahrnuje rovněž provedení třídění a kategorizace osobních údajů klienta formou profilování);

(b) využití tzv. cookies a informací o návštěvnosti internetových stránek Společnosti.

6. Doba zpracování osobních údajů klientů

6.1. Osobní údaje klientů jsou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Společnost za tímto účelem průběžně posuzuje, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje a ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů byla vyhodnocena doba, po kterou údaje jsou obvykle využitelné. Informace ohledně době zpracování osobních údajů, jakož i o účelech zpracování a právním základu pro zpracování jsou uvedeny v tabulce níže.

  1. Identifikační a kontaktní údaje
Proč (účel)Na základě čeho (právní důvod)Jak dlouho (doba uchovávání)
►vyřízení a evidence objednávky ►v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby; ►v souvislosti s dalšími požadavky klienta, jejich vyřízením a evidencí  Plnění smlouvySpolečnost může údaje uchovat pro ochranu právních nároků po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení Společnost zpracovává osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu má klient právo uplatnit námitku.  
►získání informací pro vylepšení služeb v budoucnu, zejména zjišťování spokojenosti se službami Společnosti; oprávněným zájmem je zde zlepšování služeb Společnosti ►poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou může Společnost zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, zaslat je poštou nebo zobrazit na webu Společnosti; oprávněným zájmem je zde efektivní propagace produktů a služeb Společnosti ►přizpůsobení funkcí webu Společnosti potřebám klientů, a to na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zlepšování a přizpůsobení služeb Společnosti klientům; pro tento účel Společnost zpracovává také IP adresu klientů a z ní odvozenou polohuOprávněný zájem SpolečnostiOsobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu nejvýše 6 měsíců. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě oprávněného zájmu Společnosti má klient právo uplatnit námitku.  
►ochrana právních nároků ►vnitřní evidence a kontroly Oprávněnými zájmy Společnosti jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování služeb.  Oprávněný zájem SpolečnostiOsobní údaje jsou pro tyto účely zpracovávány po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení Společnost zpracovává osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.
►dodržování zejména následujících zákonů: zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  Plnění právních povinnostíOsobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k objednávce klienta.  
►za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s klientem. Splnění této smlouvy je také oprávněným zájmem SpolečnostiOprávněný zájemOsobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky.  
  1. Údaje o chování klienta na webu a Odvozené údaje
Proč (účel)Na základě čeho (právní důvod)Jak dlouho (doba uchovávání)
► získání informací pro vylepšení služeb v budoucnu, zejména zjišťování spokojenosti se službami Společnosti; oprávněným zájmem je zde zlepšování služeb Společnosti ►vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; oprávněným zájmem je zde měření efektivity webu a výdajů na reklamu; pro tento účel může Společnost z chování klientů na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít, popř. může pseudonymizované údaje předat svým partnerům pro zúčtování provizí apod.; ►testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména; oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost služeb Společnosti pro klienty; ►předcházení útoků na web Společnosti a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti dat klientů; oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost služeb Společnosti pro klienty a bezpečnost klientských dat. ►poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou může Společnost zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, zaslat je poštou nebo zobrazit na webu Společnosti; oprávněným zájmem je zde efektivní propagace produktů a služeb Společnosti.  Oprávněný zájem SpolečnostiOsobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu nejvýše 38 měsíců, přičemž po tuto dobu jsou údaje uchovávány pouze v pseudonymizované podobě. Proti tomuto zpracování má klient právo uplatnit námitku.  
►vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam zobrazujících se na webu. Oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro klienta. Z údajů pro tento účel jsou pomocí analýzy získávány odvozené údaje.  Oprávněný zájem SpolečnostiOsobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu 1 měsíce.  
  1. Údaje o objednávkách
Proč (účel)Na základě čeho (právní důvod)Jak dlouho (doba uchovávání)
►získání informací pro vylepšení služeb v budoucnu, zejména zjišťování spokojenosti se službami Společnosti; oprávněným zájmem je zde zlepšování služeb Společnosti a ►poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou může Společnost zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, zaslat m je poštou nebo zobrazit na webu Společnosti; oprávněným zájmem je zde efektivní propagace produktů a služeb Společnosti. ►přizpůsobení funkcí webu Společnosti potřebám klientů, a to na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zlepšování a přizpůsobení služeb Společnosti klientům; pro tento účel Společnost zpracovává také IP adresu klientů a z ní odvozenou polohu  Oprávněný zájem SpolečnostiOsobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu nejvýše 6 měsíců. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě oprávněného zájmu Společnosti má klient právo uplatnit námitku.  
►vyřízení objednávky ►v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby; ►v souvislosti s dalšími požadavky klienta, jejich vyřízením a evidencí.  Oprávněný zájem SpolečnostiOsobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.  
►ochrana právních nároků ►vnitřní evidence a kontroly Oprávněnými zájmy Společnosti jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování služeb.  Oprávněný zájemOsobní údaje jsou pro tyto účely zpracovávány po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení Společnost zpracovává osobní údaje klienta v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.
►dodržování zejména následujících zákonů: zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  Plnění právních povinnostíOsobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního dokladu k objednávce klienta.  
  1. Údaje klientově o chování při čtení zpráv, které mu Společnost zasílá
Proč (účel)Na základě čeho (právní důvod)Jak dlouho (doba uchovávání)
►získání informací pro vylepšení služeb v budoucnu, zejména zjišťování spokojenosti se službami Společnosti; oprávněným zájmem je zde zlepšování služeb Společnosti ► poskytování nabídek na míru a cílené reklamy, kterou může Společnost zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, zaslat m je poštou nebo zobrazit na webu Společnosti; oprávněným zájmem je zde efektivní propagace produktů a služeb Společnosti.  Oprávněný zájem SpolečnostiOsobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu nejvýše 6 měsíců. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě oprávněného zájmu Společnosti má klient právo uplatnit námitku.  

7. Způsob zpracovávání osobních údajů klientů

7.1. Obecné informace

7.1.1. Společnost zpracovává osobní údaje klientů způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému, protiprávnímu nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

7.1.2. Způsob, kterým je zpracovávání osobních údajů klientů prováděno, zahrnuje manuální zpracování i automatizované zpracování v informačních systémech Společnosti. V rámci automatizovaného zpracování v těchto systémech i při manuálním zpracování osobních údajů klientů jsou využívány odpovídající technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů klientů.

7.2. Automatizované rozhodování a profilování

7.2.1. Při zpracování osobních údajů Společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává dle těchto pravidel.

7.2.2. Společnost provádí profilování osobních údajů klientů, a to pro potřeby přímého marketingu tak, aby byly klientům nabízeny jen ty produkty a služby, které mohou být pro klienty zajímavé a přínosné.

8. Předávání osobních údajů klientů

8.1. Obecné informace

8.1.1. Osobní údaje klientů jsou zpracovávány především vlastními zaměstnanci Společnosti, dále jsou využívány i třetí osoby (obchodní partneři Společnosti).

8.1.2. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

8.1.3 Osobní údaje klientů jsou zpracovávány zpravidla na území České republiky, případně na území jiných států Evropské unie. K předávání osobních údajů klientů do jiných států mimo Evropskou unii nedochází.

8.2. Předávání osobních údajů obchodním partnerům

8.2.1. V souvislosti s plněním smlouvy a vyřízením objednávky můžou být osobní údaje klientů předávány obchodním partnerům Společnosti, jedná se zejména o tyto kategorie obchodních partnerů: poskytovatelé IT služeb, služeb vymáhání pohledávek, právních služeb, poskytovatelů reklamních služeb (např. marketingové agentury, call centra apod.), poskytovatelé tiskových, poštovních a kurýrních služeb apod.

8.2.2. Konkrétně jsou osobní údaje poskytovány:

a) na základě souhlasu klienta reklamním a sociálním sítím, kteří se nacházejí v roli správce, a to konkrétně:

Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads

Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Seznam.cz, a.s., IČO 26168685;

9. Práva klientů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Klienti mají v souvislosti se zpracováních svých osobních údajů celou řadu práv:

9.1.1. Právo na přístup k osobním údajům: Klient má právo požádat Společnost o potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou ze strany Společnosti zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a ke stanoveným informacím. V rámci práva na přístup na požádání Společnost poskytne klientovi bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů.

9.1.2. Právo na výmaz (také označováno jako „právo být zapomenut“): Toto právo umožňuje klientovi požádat Společnost, aby bez zbytečného odkladu vymazala jeho osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů stanovených právním předpisem. Zejména pokud udělený souhlas ke zpracování osobních údajů klient odvolá. Toto právo však není absolutní, v určitých případech není Společnost povinna a ani oprávněna této žádosti vyhovět, zejména, kdy by zpracování osobních údajů bylo nezbytné pro splnění právní povinnosti Společnost nebo určení, výkon či obhajobu právních nároků Společnosti.

9.1.3. Právo na omezení zpracování: Klient má právo požadovat, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud je to v souladu s některým z důvodů stanovených právním předpisem. Např. z důvodu nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů či protiprávnosti jejich zpracování.

9.1.4. Právo na přenositelnost údajů: V případě, že byly osobní údaje poskytnuty klientem a tyto údaje jsou zpracovávány na základě klientova souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy a zpracování se provádí automatizovaně, má klient právo tyto osobní údaje od Společnosti získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci. Klient rovněž může Společnost požádat, aby tyto jeho osobní údaje předala přímo jinému správci.

9.1.5. Právo na opravu: V případě, že Společnost zpracovává nepřesné nebo neúplné osobní údaje klienta, má klient právo na jejich opravu a/nebo doplnění, a to bez zbytečného odkladu.

9.1.6. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany klienta je dobrovolné. Pokud klient Společnosti souhlas udělí, může ho kdykoliv bez uvedení důvodu odvolat jedním z následujících způsobů:

(i) e-mailem zaslaným na adresu info@mm-net.cz,

(ii) písemně zasláním na adresu provozovny nebo sídla Společnosti.

Odvolání souhlasu klientem má účinky primárně do budoucna, není jím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Pokud klient souhlas odvolá nebo neposkytne, může dojít k situaci, že Společnost nebude schopna poskytnout některé produkty či služby, respektive, že je bude nucena odůvodněným způsobem upravit.

9.1.7. Právo vznést námitku: Jsou-li zpracovávány osobní údaje klienta pro účely oprávněných zájmů Společnosti, je klient oprávněn vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě musí Společnost prokázat oprávněné zájmy takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí. Jde-li o aktivity spojené s přímým marketingem, Společnost bez dalšího bez zbytečného odkladu ukončí takové zpracování osobních údajů klienta a tyto již dále nebudou pro tento účel zpracovávány. Námitku lze vznést také proti zpracování osobních údajů formou profilování, vč. profilování za účelem přímého marketingu.

9.1.8. Právo podat stížnost: Klient se může obrátit se stížností na dozorový orgán, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení příslušných právních předpisů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9.1.9. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou klienti uplatnit písemně s úředně ověřeným podpisem na adrese sídla nebo provozovny Společnosti či e-mailem na info@mm-net.cz. Osoby, které nejsou klienty Společnosti, nemůžou uplatnit právo na opravu, na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, a to z toho důvodu, že jejich údaje nejsou nijak zpracovávány, slouží pouze pro archivační účely a po uplynutí zákonné lhůty pro archivaci jsou automaticky vymazány. Společnost informuje klienta o vyřízení jeho stížnosti nebo žádosti nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti. V některých případech může být tato lhůta prodloužena, o tom bude klient vyrozuměn. Pokud není možné žádosti klienta vyhovět, Společnost jej o této skutečnosti a jejích důvodech vyrozumí, a klienta poučí o jeho dalších právech (právo na podání stížnosti a na soudní ochranu).

 
Tyto zásady jsou platné a účinné od.  1.9.2019.